Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5-11-2018

Γιαννιτσά, 01-11-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 28796
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 05-11-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Κατάρτιση σχεδίου 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2.    Σύνταξη σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δ. Πέλλας οικονομικού έτους 2019
3.    Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
4.    Έγκριση διενέργειας ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια Τροχαίου Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Δ.Πέλλας» Α.Μ.25/2018, Πρ/μού: 441.400,00 € με Φ.Π.Α.
5.    Καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για το έργο: «Κατασκευή WC στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιφύτου», Α.Μ.10/2018, Πρ/μός:143.606,93€ με ΦΠΑ
6.    Καθορισμός κι έγκριση των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή τάφων στα Κοιμητήρια Αγ. Παρασκευής (τμήμα 6), Α.Μ.32/2018, Πρ/μού:60.000,00€ με ΦΠΑ
7.    Επικύρωση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάθεση των εργασιών (υπηρεσία): «δαπάνες στειρώσεων, κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων, εμβολιασμών και  αποπαρασίτωσης αδέσποτων ζώων Δ.Πέλλας για το έτος 2018», Α.Μ.15/2018, Πρ/μού: 25.234,00€ με Φ.Π.Α.
8.    Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2018» Α.Μ.17/2018, Πρ/μού: 88.813,76 € με Φ.Π.Α.
9.    Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας σε τμήμα έκτασης 10στρ. του αριθ.1456 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγ. Λουκά, Δ.Πέλλας
10.    Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ.143-Δ και 143-Ε αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αγ. Λουκά Δ.Πέλλας
11.    Έγκριση ή μη Πρακτικού Επανεκτίμησης του Πρακτικού IV-(Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων έναντι του Πρακτικού ΙΙΙ) του διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας», Πρ/μού:6.044.220,00€, Α.Μ.:28/2012, κατόπιν της αριθ. 185/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 835 φορές