Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-11-2018

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 13-11-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πέλλας για το 2019.
2.    Έγκριση της αριθμ. 226/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων στα πλαίσια της λειτουργίας της 8ης Παραμυθούπολης Γιαννιτσών.
3.    Ψήφιση κανονισμού διαχείρισης της ΄΄ Χριστουγεννιάτικης Αγοράς Γιαννιτσών- 8η Παραμυθούπολη Γιαννιτσών ΄΄ .
4.    Ψήφιση κανονισμού παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πέλλας.
5.    Έγκριση της αριθμ. 65/2018 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά τον απολογισμό εσόδων εξόδων του για το οικ. έτος 2016.
6.    Έγκριση της αριθμ. 88/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά τον Ισολογισμό του για το οικ. έτος 2016.
7.    Έγκριση της αριθμ. 198/2018 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την απόφαση αποδοχής εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών  για τα έτη 2015 και 2016.
8.    Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης+ για το σχολικό έτος 2019 – 2020.
9.    Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ : Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πέλλας, συνολικού πρ/σμού:422.449,40 €.  
10.    Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου: Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού του Δήμου Πέλλας , πρ/σμού: 361.000,00 €, Α.Μ. 17/2014.
11.    Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.
12.    Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μηνός Δεκεμβρίου 2018.
13.    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 13ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 1ου ,9ου και 10ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 2ου, 11ου και 12ου θέματος η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Κουτσοκώστα Ζωή.
Εισηγητής του 3ου και 4ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 5ου και 6ου θέματος ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ Δ. Πέλλας κ. Σκορδής Νικόλαος
Εισηγητής του 7ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 8ου θέματος ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κ. Σεραϊδης Πέτρος.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 13-11-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τo μοναδικό θέμα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 266, 267  Ν. 3852/2010 καθώς και  τις όμοιες του άρθρου 159 του Ν.3463/2006.

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019  του Δήμου Πέλλας.
Εισηγητής του θέματος η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Κουτσοκώστα Ζωή.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 724 φορές