Προσωρινά αποτελέσματα ΣΟΧ1/2019 ΔΕΥΑ Πέλλας

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 102 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ ΠΕ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 103 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 104 ΜΗΧ-ΓΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 105 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 106 ΧΕΙΡ ΑΠΟΦΡ ΜΗΧ ΔΕ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ 105 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ  Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001, Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Διαβάστηκε 735 φορές