Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-2-2020

Σας καλούμε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας, στις 18-2-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2018.
 
Εισηγητής του θέματος o αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φωκάς Ιωάννης.

 

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας, στις 18-2-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ ,προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

1)    Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Πέλλας.
2)    Οργάνωση άρδευσης Δήμου Πέλλας για το έτος 2020.
3)    Έγκριση της με αριθμ. 08/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έκθεση πεπραγμένων της για το 2019.
4)    Έγκριση της με  αριθμ 11/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον καθορισμό οικονομικών ζωνών, για την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πέλλας.
5)    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας και του Δήμου Πέλλας, για την υλοποίηση της πράξης: παρεμβάσεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Πέλλας, συνολικού πρ/σμού: 830.000,00 € με ΦΠΑ.  
6)    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ,για τη Σύσταση τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής ΤοΠΦΥ , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4486/2017.
7)    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, ως εκπροσώπου του Δήμου μας, στο Συνέδριο Προσομοίωσης Διαδικασιών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πέλλας.
8)    Κατάρτιση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2020.
9)    Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Γιαννιτσών, με κωδικό ΟΠΣ 5041968.
10)    Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: « Αποπεράτωση αποδυτηρίων σταδίου Αραβησσού», με κωδικό ΟΠΣΣΑ 0011237044.
11)    Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής Ο.Τ 6.
12)    Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Προσθήκη κατ’ επέκταση ισογείου κτίσματος στο κτηριακό συγκρότημα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών.
13)    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: Υπ. 2- Δράσεις ενημέρωσης για την υλοποίηση της πράξης ENPOL-EE του προγράμματος ΙΡΑ διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα- Π.Γ Δ.Μ. 2014-2020.
14)    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: Υλοποίηση της πράξης ENPOL –EE  του προγράμματος ΙΡΑ διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα- Π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020 – Υπ. 1- Διαχείριση έργου.
15)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ της μελέτης με τίτλο: Μελέτη εφαρμογής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των προσβάσεων στους αρχαιολογικού χώρους της Δ.Κ. Πέλλας , μέσω των οδών Αναγεννήσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου.
16)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου Δήμου Πέλλας.
17)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πέλλας.
18)    Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων Δήμου Πέλλας.
19)    Έγκριση της με  αριθμ. 14/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επιβολή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πέλλας.
20)    Συναίνεση , ως προς τη μερική άρση της παραχώρησης της χρήσης ακινήτου.


      Εισηγητής του 1ου , 2ου ,6ου και 7ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας.
Εισηγητής του 3ου,4ου,8ου και 9ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.
Εισηγητής του 5ου θέματος  ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Βαλνάρης Νικόλαος
Εισηγητής από το 10ο μέχρι και το 16ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής του 17ου,18ου  , 19ου και 20ου  θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 809 φορές