Επτά σχολεία μία καμπάνια 1η ιστορία - Seven schools one campaign 1st story

Επτά σχολεία μία καμπάνια

Σας ακούμε «δυνατά»

Συμμετοχή του Δήμου Πέλλας στο πρόγραμμα Erasmus +

Έργο LOUD - Local Young Leaders for Inclusion

Με leader του έργου το Efus

«Η Οδύσσεια ενός τυφλού και άλλες ιστορίες» είναι μία σειρά από έξι βίντεο που το καθένα λέει μία διαφορετική ιστορία. Ο Γιάννης είναι ένα τυφλό παιδί που "ταξιδεύει" στα Γιαννιτσά και μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη του βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ίδιος αλλά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες γενικότερα...

Κάθε δύο ημέρες θα ανεβαίνει και μία ιστορία σε δύο εκδοχές. Μία με Ελληνικούς υπότιτλους και μία με Αγγλικούς.

Αρχίζουμε με την 1η ιστορία που έχει τον τίτλο: «Καλημέρα Γιάννη» και σηματοδοτεί την έναρξη της Οδύσσειας του ήρωα μας, ο οποίος θα μας αγγίξει με τον τρόπο του για να μας παροτρύνει να ακούμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και της παρέας μας.

Την κινηματογράφηση και το μοντάζ ανέλαβε ο εκπαιδευτικός Γιώργος Γρηγοριάδης

Seven schools one campaign - We can hear you loud

Municipality of Pella participating in the Erasmus+ programme

Project LOUD - Local Young Leaders for Inclusion

Leader of the project : Efus

"The Odyssey of a blind person and other stories" is a series of six videos each with a different story. Giannis is a blind young person who "travels" in Giannitsa until he reaches his "Ithaka" we can see the problems he faces like every other disabled person .

Every two days we'll post one story..one with Greek and the other with English subtitles

We start with the 1st story which is called: "Good morning Giannis" which commences the Odyssey of our hero, who touches us in order to encourage us to listen to the people around us and consist a part of our society and our company.

The shooting and the film editing is supported by the teacher George Grigoriadis

Διαβάστηκε 1431 φορές