Αίτηση αναπλήρωσης ή Υποβοήθησης Πωλητών Υπαίθριου Εμπορίου

ΒΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ή ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ

1ο βήμα (σύμφωνα με την παρ.  4 του αρ. 22, ν. 4849/2022):

Οι πωλητές δηλώνουν τα άτομα που τους αναπληρώνουν ή τους υποβοηθούν στην αρμόδια αρχή, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη, με κοινή αίτηση του πωλητή και του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή, ανάλογα με την περίπτωση του προσώπου που δηλώνεται.

Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή,
β) το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης ή της υποβοήθησης,
γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του πωλητή και του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή ή τα στοιχεία της βεβαίωσης πρόσληψης του αναπληρωτή,
δ) πιστοποιητικό υγείας της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/11.4.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1199), σε ισχύ για τον αναπληρωτή ή το πρόσωπο που υποβοηθά τον πωλητή, και ε) υπεύθυνη δήλωση του αναπληρωτή ότι δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

2ο βήμα (σύμφωνα με την παρ.  5 του αρ. 22, ν. 4849/2022):

Η αρμόδια αρχή, εντός των ορίων της οποίας δραστηριοποιείται ο πωλητής, ελέγχει την οικογενειακή κατάσταση του πωλητή ή τα στοιχεία πρόσληψης, καθώς και την ύπαρξη ή μη πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ του αναπληρωτή και, σε θετική περίπτωση, εφόσον το χρονικό διάστημα αναπλήρωσης είναι σύμφωνο με το παρόν, ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα και τους αιτούντες, χορηγώντας βεβαίωση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης, κατά περίπτωση, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα, του κατόχου της θέσης - δραστηριοποίησης, καθώς και τα στοιχεία της αίτησης της παρ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άρθρο 22 - Αναπλήρωση, υποβοήθηση πωλητή και πρόσληψη υπαλλήλων

Άρθρο 26 - Αρμόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορώνΆρθρο 26 - Αρμόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών

 

Διαβάστηκε 888 φορές