Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Πέλλας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
2) Tις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Tον ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας
4) Το γεγονός ότι ο Δήμος Πέλλας έχει πληθυσμό 57.039 κατοίκους (ΦΕΚ 2802/Β/2023), δηλαδή άνω των 20.000 κατοίκων και συνεπώς μπορεί να συστήσει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη με την ιδιότητα του δημοσιογράφου για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Επικοινωνίας, Προβολής, Δημοσίων Σχέσεων, Διοργανώσεων, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που αφορούν τον Δήμο.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλον σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την ανωτέρω θέση Ειδικού Συνεργάτη.
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07( άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται εκτός από αίτηση  και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά.
Β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Γ) Να είναι μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).
Δ) Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή

Επικουρικά προσόντα:
- Εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση αναφορικά με θέματα δημοσίων σχέσεων και διοργάνωσης εκδηλώσεων
- Επαρκείς γνώσεις στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ)

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερομένων καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις από την ημέρα δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και μέχρι την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 στο γραφείο 3 του Δήμου Πέλλας (τηλ. 2382350871, 891) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Βιογραφικό Σημείωμα
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
• Όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα της κάθε θέσης
• Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 808 φορές