Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις  27-6-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ. μ.  για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πέλλας.

2. Ορισμός μελών επιτροπών σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ


3. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων πρόσληψης εποχικού προσωπικού (Ι.Δ.Ο.Χ) για το Δήμο Πέλλας και το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Πέλλας", σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 23387/2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Έγκριση απογραφής έναρξης 1-1-2011 του Δήμου Πέλλας.

5. Έγκριση πρ/σμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία: Κέντρο  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Πέλλας.

6. Καθορισμός εξόδων παράστασης της  προέδρου και αντιπροέδρου του  Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία  Κέντρο  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Πέλλας,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 230 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της αριθμ 20585/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

7. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό κριτηρίων επιβολής μηνιαίας οικονομικής προσφοράς (τροφεία) του Κέντρου  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Πέλλας.

8. Υποκατάσταση αναδόχου της μελέτης "Πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Αμπελιές Γιαννιτσών". 

9. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ  Πέλλας για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκης για ένταξη της πράξης με τίτλο : κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο αγρόκτημα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λουκά και κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων  Τοπικών Κοινοτήτων Εσωβάλτων (Σταυροδρομίου), Ακρολίμνης, Αγίου Λουκά και σύνδεση με την Ε.Ε.Λ στον άξονα προτεραιότητας "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας".

10. Παραχώρηση κατά χρήση των αρδευτικών γεωτρήσεων της Τοπικής Κοινότητας Αχλαδοχωρίου, σε ομάδα παραγωγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006.

11. Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2011. 

12. Αιτήσεις διάφορα έγγραφα.

  • Εισηγητής του 1ου θέματος ο Δ/ντής του Δήμου Πέλλας κ. Καστερίδης Ευστάθιος
  • Εισηγητής του 2ου και του 12ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
  • Εισηγητής του 3ου ,5ου,6ου και 7ου θέματος η πρόεδρος  του (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α) Δήμου Πέλλας κα. Μαντζούκη Μαρία.
  • Εισηγητής του 4ου θέματος ο Δ.Σ κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος.
  • Εισηγητής του 8ου και 9ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου Πέλλας.
  • Εισηγητής του 10ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης. 
  • Εισηγητής του 11ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κωβαίος Κων/νος.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Διαβάστηκε 4022 φορές