Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη μελέτη "Μελέτη του έργου με τίτλο "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στα Γιαννιτσά""

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Πέλλας, δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 127.060,61€ (χωρίς ΦΠΑ) και 157.555,16€ (ποσό με Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
78.375,90 € για μελέτη κατηγορίας 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες – Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων)
5.669,55€ για μελέτη κατηγορίας 10 (Μελέτες συγκοινωνιακού έργου)
14.173,87€ για μελέτη κατηγορίας 09 (Μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές)
3.779,70€ για μελέτη κατηγορίας 25 (Μελέτες φυτοτεχνικές διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου)
2.225,07€ για τη σύνταξη των ΣΑΥ - ΦΑΥ
6.263,40€ για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης
και 16.573,12€ για απρόβλεπτες δαπάνες

Η μελέτη και η εκτέλεση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5037510 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΠΔΕ [ΣΑΕ 119/1, ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2019ΣΕ11910086], καθώς και από Ιδίους Πόρους του Δήμου (Κ.Α.Ε64.7341.020)].

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr. Πληροφορίες κ. Σπαθάς Νικόλαος, στο τηλέφωνο 2382350842, FAX επικοινωνίας 2382029033, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πέλλας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 90590

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi ορίζεται η 30/06/2020, ημέρα τρίτη και ώρα 12.00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/07/2020, ημέρα παρασκευή ώρα 9.30π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-6-2020.

Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ.2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 3 του ν.4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 52, παρ. 2 και 1 και των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 71/2019, στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της παρούσας, αντίστοιχα, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει).

Στην περίπτωση που, ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 4 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Παράλληλα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση των εγγράφων της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.giannitsa.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23-6-2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 26-6-2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 518 φορές