Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων

Ο Δήμος ΠΕΛΛΑΣ συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων αποκλειστικά σε απόρους που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έτους 2013, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους της χώρας. Δικαιούχοι ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Άπορα άτομα θεωρούνται όσοι έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα εντός των ορίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (ΚΥΑ 279/23460/22-2-2013 ΦΕΚ Β΄ 414/2013):

Μέλη οικογένειας

1

2*

3

4

Οικογενειακό εισόδημα

7.200,00

10.700,00

11.520,00

14.400,00

*Αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος.

  • Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέρα των τριών το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
  • Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά 3.600€.
  • Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του Δήμου Πέλλας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις τους και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,Πολιτισμού.Αθλητισμού & Ν.Γενιάς του Δήμου τηλ.2382350-840,849 ή στις έδρες τον Δημοτικών Ενοτήτων.

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την Υπηρεσία) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  Στις περιπτώσεις έγγαμων ζευγαριών που αποτελούν άπορα μέλη του ίδιου φορέα υλοποίησης υποβάλλεται μία κοινή αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

2.α. Θεωρημένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου.

   β. Άδεια διαμονής σε ισχύ ( μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω αποκλειστικά ενός επιλέξιμου φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1/5/2013 έως  31/5/2013

 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία

          ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστηκε 5638 φορές