Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-5-2015

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 29-5-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Επανασύσταση ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  19  του Ν.4325/2015.
2) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας.
3) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το 2015.
4) Ορισμός Δ.Σ στην επιτροπή παραλαβής εργασιών που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 για το 2015.
5) Ορισμός δύο (2) Δ.Σ ως μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο για την πολιτική προστασία , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3013/2002.
6) Έγκριση της αριθμ. 40/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την 1η αναμόρφωση πρ/σμού της για το οικονομικό έτος 2015.
7) Έγκριση της αριθμ. 32/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά στον καθορισμό του ποσού της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς των γονέων προς το ΚΕΚΑΠΠΑ.
8) Έγκριση ή μη της αριθμ. 26/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του για το οικονομικό έτος 2013.
9) Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
10) Εισήγηση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πέλλας για τροποποίηση της αριθμ.135/2015 απόφασης του Δ.Σ αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Πέλλας.
11) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβής του έργου: Αγροτική οδοποιϊα Τ.Κ. Παλαιού Μυλοτόπου Α.Μ. 4/2014 , πρ/σμού: 60.000,00 €.
12) Αλλαγή τίτλου έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πέλλας για το 2015.
13) Διαγραφή οφειλών.
14) Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2015.
15) Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση δαπανών μετακίνησης.
16) Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας Μικτής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο σε κατάστημα (μαζικής εστίασης – αναψυχής )για τέσσερις (4) Η/Υκαι ένα server , ιδιοκτησίας του Ευφραιμίδη Σταύρου του Ιωάννη , επί της οδού Ζαμίδη – 4 στα Γιαννιτσά.
17) Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας Μικτής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο σε κατάστημα  ( καφενείο)  για τέσσερις (4) Η/Υκαι ένα server , ιδιοκτησίας της Καρυπιάδου Αναστασίας του Θεοφίλου, επί της οδού  Αφων Παπαϊωάννου – 40  στα Γιαννιτσά.
18) Διαγραφή επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
19) Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
20) Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
21) Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δ. Πέλλας.
22) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου ,2ου,3ου,4ου,5ου 21ου και 22ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 6ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Μπαλτζίδης Κων/νος
Εισηγητής του 7ου και 8ου θέματος ο πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ κ. Σκορδής Νικόλαος
Εισηγητής του 9ου   θέματος ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 10ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος
Εισηγητής του  11ου και 12ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 13ου ,14ου και 15ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής του 16ου και 17ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σοφίας Χρήστος
Εισηγητής του 18ου,19ου και 20ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 3492 φορές